Công trình: Dự án phát triển nhà Đông Á
Hạng mục: Khoan dẫn D450MM
Địa điểm: Thị xã Dĩ An – Bình Dương

Khoan dẫn D450 - Dự án phát triển nhà Đông Á

Khoan dẫn D450 – Dự án phát triển nhà Đông Á

Khoan dẫn D450 - Dự án phát triển nhà Đông Á

Khoan dẫn D450 – Dự án phát triển nhà Đông Á

Khoan dẫn D450 - Dự án phát triển nhà Đông Á

Khoan dẫn D450 – Dự án phát triển nhà Đông Á

Khoan dẫn D450 - Dự án phát triển nhà Đông Á

Khoan dẫn D450 – Dự án phát triển nhà Đông Á

Khoan dẫn D450 - Dự án phát triển nhà Đông Á

Khoan dẫn D450 – Dự án phát triển nhà Đông Á

Khoan dẫn D450 - Dự án phát triển nhà Đông Á

Khoan dẫn D450 – Dự án phát triển nhà Đông Á